Menu
Shop
More
Category
Brand
Публична ценова листа

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА “ПЮРЕО.БИО” ООД

I. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

“ ПЮРЕО.БИО ” ООД следи строго опазването на сигурността и целостта на всички лични данни, събирани от нашите клиенти. Ние отдаваме изключително внимание на законосъобразното, добросъвестно и по прозрачен начин обработване на лични данни. Предоставените данни събираме и обработваме само с оглед конкретни, изрично посочени и легитимни цели и не обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Данните, които събираме и съхраняваме са сведени до минимум и са свързани със и ограничени само до необходимото за изпълнение на целите, за които сме ги събрали. Полагаме всички усилия в рамките на нашата организация, личните Ви данни да са винаги точни и в актуален вид, като разчитаме и на Вас, ако откриете неточност в данните, за да я отстраним своевеременно. Никога не съхраняваме данните Ви за период, по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват. Предоставяме Ви възможност по всяко време и без да посочвате причини да оттеглите съгласието си да обработваме Вашите данни, както и да ги изтрием, ако ни уведомите за това Ваше желание. Същевременно приоритет за нас е обработването да се извършва по такъв начин, че да се гарантира съответното ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане. Предприели сме необходимите и предписаните в приложимото законодателство технически и организационни мерки, за да осигурим защита и сигурност на личните данни на нашите клиенти. 

“ ПЮРЕО.БИО ” ООД е администратор на лични данни и в това си качество спазва разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни - Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.)


ДЕФИНИЦИИ ​

„ЛИЧНИ ДАННИ” са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Към личните данни спадат име, ЕГН(ЛНЧ), имейл-адрес, телефон, пощенски адрес и др.

„ОБРАБОТВАНЕ” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Нашата политика за поверителност също така описва възможностите, които Ви предоставяме, за да получите достъп, да актуализирате или да поемете по друг начин контрол върху Вашите лични данни, които обработваме. Ако имате въпроси относно нашите практики или някое от Вашите права, описани по-долу, можете да се свържете с нашия екип на office@pureo.bio. Тази пощенска кутия активно се следи и управлява.


II. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ – ЛИЧНИ ДАННИ, ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ, НА КОИТО “ПЮРЕО.БИО” ООД ГИ ОБРАБОТВА

“ ПЮРЕО.БИО ” ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазина - pureo.bio, сключване на договори с дружеството, и по-конкретно следните лични данни с оглед посочените по-долу цели:

1. Данни за регистрация, сключване на договор /извършване на поръчка/ и получаване на бюлетин – имена и имейл

Цел, за която се събират данните - Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, за регистрация на потребител в онлайн магазина, обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната стока, както и за изпращане на информационен бюлетин.

Основание за обработка на тези лични данни – Изрично получено съгласие от Вас като клиент; предприемане на стъпки по сключването на договор и сключване на договор - с регистрацията Ви в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, както и при заявена покупка и доставка от нашия онлайн магазин с Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни;

2. Данни за извършване на доставка – Вашите имена, телефон, имейл, адрес.

Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба от разстояние и доставка на закупените храна.

Основание за обработка на тези лични данни – изпълнение на задължението на администратора за доставка на закупената храна.

3. Данни за издаване на фактура за покупка на храна, предлагана от нас – имена, ЕГН, адрес, имейл;

Цел, за която се събират данните: тези лични данни обработваме, за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство - данъчното и счетоводното законодателство в Република България изискват да се съставя определена счетоводна и търговска информация, включително да съхранява за определен срок тази информация, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане. При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни, се съхраняват за срокове, предвидени в съответните закони.

Основание за обработване на тези лични данни - спазване на законово задължение, което се прилага спрямо дружеството;

4. Дружеството не събира и обработва данни за лица под 14 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители. Информация относно алергии към храни на детето обработваме с цел предоставянето на подходяща и съобразена със здравословното състояние на детето храна.


III. СПОДЕЛЯНЕ/ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

“ ПЮРЕО.БИО ” ООД не споделя, продава, отдава, търгува или прехвърля лична информация, събрана от клиентите си.

Има изключения, когато Вашата лична информация, може да бъде разкрита на трети лица по следния начин:

Може да бъде прехвърлена като актив във връзка със сливане или продажба на бизнеса или като част от нашия бизнес или като част от корпоративна реорганизация или други промени в корпоративното управление.

Може да бъде предоставена на доставчиците на услуги, които ни подпомагат в предоставянето на нашите стоки - куриери, счетоводители. Никой доставчик не може да има достъп до лични данни, съхранявани от “ ПЮРЕО.БИО ” ООД, без предварително да е сключено споразумение за поверителност на данните и което дава право на “ ПЮРЕО.БИО ” ООД да проверява спазването на приетите със споразумението задължения. Събраната лична информация предаваме единствено и само на наши доверени партньори, съвместно с които осъществяваме организацията и предоставянето на предлаганите от нас стоки. Преди всяко подобно предаване на данни проверяваме дали тези доставчици предоставят достатъчни гаранции, че прилагат подходящи технически и организационни мерки, по такъв начин, че обработването да отговаря на изискванията на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), на Закона за защита на личните данни, на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и на нашата политика за поверителност и да се гарантира защитата на правата на субекта на данни. В съответствие с принципа за свеждане на данните, които се обработват, до минимум, тези доставчици получават само тази лична информация, от която се нуждаят, за да изпълняват своите функции.

На доставчиците на услуги не се разрешава да запазят за тяхната собствена или самостоятелна полза общите данни, както и да ги задържат за по-дълго, отколкото е необходимо за извършване на посочената услуга.

Лични данни с доставчика споделяме, когато имаме Вашето изрично разрешение за това или когато е налице друго законно основание.

На последно място, лични данни могат да бъдат предоставени на държавни органи (напр. за органи за контрол,и техни подразделения, органи за разкриване и предоствратяване на престъпления и нарушения), само когато е предвидено в закон и при условията, посочени в него.

“ ПЮРЕО.БИО ” ООД не предава/споделя Вашите лични данни с администратори и обработващи в страни извън ЕС.


IV. СРОК И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОТ “ ПЮРЕО.БИО ” ООД

“ ПЮРЕО.БИО ” ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина или до оттегляне на съгласието за обработване. След заличаване на профила Ви или оттегляне на съгласието Ви, “ ПЮРЕО.БИО ” ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

“ ПЮРЕО.БИО ” ООД съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на “ ПЮРЕО.БИО ” ООД при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

“ ПЮРЕО.БИО ” ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.


V. ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

1. Право на информация

Имате право по всяко време да изисквате информация дали се съхраняват Ваши лични данни, целите за които се обработват, какви категории лични данни се обработват, получателите, пред които са разкрити личните данни, предвидения срок, за който ще се съхраняват, съществува ли автоматизирано вземане на решения и профилиране на данните.

2. Право на оттегляне

Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да е необходимо да посочвате причини.

Вашето искане с оттегляне на съгласието Ви, можете да ни изпратите на следния имейл: office@pureo.bio

3. Право на коригиране

Ако откриете, че данните Ви, съхранявани от нас, са неточни, можете да се обърнете към нас, за да ги коригираме.

4. Право на изтриване на данните

Имате право да поискате да изтрием Вашите данни без ненужно забавяне. Ние ще ги изтрием в разумен срок, веднага след като се уверим, че не са налице други основания, които налагат обработването/съхраняването им.

След изтриването на Вашите данни повече не е възможно предоставяне на информация.

5. Право на ограничаване на обработването

При определени случаи - например при оспорване от Ваша страна на точността на данните, при проверка на основанията за съхраняването им и др., Вие имате право да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни. По време на ограничението, ние можем само да съхраняваме личните данни, а останалите дейности по обработването им са възможни само със съгласието Ви.

6.Право на преносимост на данните

В случай на искане от Ваша страна, ние ще предадем или прехвърлим данните на Вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Пряко прехвърляне на данните се извършва само ако това е технически осъществимо.

7. Право на възражение

Вие можете по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително и профилиране, както и в случаите, при които Вашите данни се обработват на основание изпълнение на задача от обществен интерес или обработването е необходимо за целите на наши легитимни интереси.

8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване данни, включително профилиране - “ ПЮРЕО.БИО ” ООД - не осъществява такава обработка на данни.

9. Право на жалба

Вие имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган (в България – Комисията за защита на личните данни или съда), ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни.


Комисията за защита на личните данни

гр. София - 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

E-mail: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: https://www.cpdp.bg/ 


Контакти на “ ПЮРЕО.БИО ” ООД и данни за отговорния служител по защита на данните:

“ ПЮРЕО.БИО ” ООД,

гр. София, п.к. 1528, ж.к. Дружба

бул. Амстердам № 7

Телефон: 0883 91 91 90

Електронна поща: office@pureo.bio

Интернет страница: pureo.bio

Моля, имайте предвид, че когато влезете в контакт с нас чрез горепосочения имейл, съобщените от Вас данни (Вашия имейл, евентуално Вашето име и Вашия телефонен номер) се обработват от нас, за да отговорим на Вашите въпросите и да разрешим заявения проблем. Ние се ангажираме да изтрием запазените във връзка с това данни, след като обработването им вече не е необходимо или ще ограничим обработката, ако има законови задължения за съхранение.